Forside

Hvad er Nørrekær Enges Vindmølleforening?

 

Foreningens formål er at samle borgerne i og omkring Nørrekær Enge for på den måde at få mest mulig medbestemmelse på den vindmølleplanlægning, der lige nu er i gang i Nørrekær Enge, således at lokalområdet kompenseres for de ulemper, et sådant vindmølleprojekt medfører.

Der er brug for, at lokalsamfundet, som har vindresursen, kompenseres for, på samfundets vegne, ”at lægge hus til” de mange påtænkte nye vindmøller, så det stadig fremstår som et lokalsamfund, der har en værdi for beboerne og derfor er attraktivt at bo i.

Opstilling af vindmøller bør derfor ske i et samarbejde mellem lokalbefolkning, politikere og projekt developer (Vattenfall) med det formål at sikre, at alle berørte parter opnår et resultat, de kan se sig selv i.

Nørrekær Enges Vindmølleforening har derfor indledt en dialog med de to kommuner og med Vattenfall. Vindmøllefore-ningens udgangspunkt for denne dialog er:

 

1.Vi ønsker selv at lave vedtægter for og evt. projektere/etablere de 20 % naboandele, lokalsamfundet skal tilbydes ifølge vindmøllelovgivningen.

 

2.Vi ønsker møller til lokaludvikling ud over de 20 % til naboer. Det kan ske ved stiftelse af en lokal fond. Fondens størrelse er ikke defineret ud fra andet end, at den ønskes så stor som muligt for at give den format til at kompensere lokalsam-fundet for de ulemper, etableringen af den påtænkte vindmøllepark giver.

Fonden kan både bestå af de resterende anparter, der ikke er blevet solgt til naboer, samt af yderligere møller ud over na-bomøllerne. Det endelige antal afhænger af naboernes interesse i at købe anparter samt resultatet af drøftelser mellem kommunerne, Vattenfall og Nørrekær Enges Vindmølleforening.

Nørrekær Enges Vindmølleforening har en forventning om og vil arbejde for, at fonden får en volumen, der gør, at den bli-ver et stort aktiv for lokalområdet.

 

Vi ønsker, at kommunen skal støtte lokalsamfundet ved overfor Vattenfall at gøre ovenstående til en forudsætning for op-stilling af flere møller i Nørrekær Enge.

                                                                                                                                        December 2016

 

 

 

Hvad er der så sket ?

 

Vindmølleforeningen indgik i maj 2017 en fælles hensigtserklæring med Vattenfall ( se under Projektet ) Der arbejdes her med to modeller. Den første er, at foreningen selv projekterer/etablerer de møller, der måtte blive dem til del. Den anden er, at Vattenfall står for projektering/etablering af møllerne. Den fælles hensigterklæring beskriver i hvilket omfang vindmølle-foreningen tilbydes at købe møller til den påtænkte lokale udviklingsfond.

 

Vindmølleforeningen indsendte i august 2017 høringssvar til kommunerne. Man fokuserede på en reducering af møllepro-jektet med 8 møller ved Næsborg og Tolstrup og 3 møller ved Vår. Desuden tilkendegav foreningen, at et lokalt forankret medejerskab og opbakning til opstilling af flere møller i Nørrekæe Enge var hinandens forudsætninger.

 

Senere i august 2017 modtog foreningen afslag fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet på foreningens forespørgsel om tilladelse til selv at stå for projektering/etablering af de møller, der måtte blive dem til del.

 

Herefter har vindmølleforeningen - med udgangspunkt i den fælles hensigterklæring - arbejdet med indgåelse af en endelig samarbejdsaftale med Vattenfall. Denne aftale faldt endeligt på plads i november 2018. (Se hovedpunkter her)

 

I december 2018 gav Aalborg og Vesthimmerlands Kommuner den endelige tilladelse til udvidelse af den eksisterende vindmøllepark i Nørrekær Enge med 36 møller

                                                                                                                                       December 2018